Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด บี กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด โอ
หัวหน้ากรุ๊ป บี มักใจกว้างกับลูกน้องกรุ๊ป โอ

หัวหน้างานกรุ๊ป บี กับลูกน้องกรุ๊ป โอ นั้น นับได้ว่าเป็นทีมงานที่เหมาะสมที่สุดเพราะลูกน้องกรุ๊ป โอ นั้นเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่นิยมการประจบสอพลอ ซึ่งอุปนิสัยเช่นนี้แหละที่ หัวหน้ากรุ๊ป บี โปรดปรานยิ่งนัก เพราะชาวกรุ๊ปเลือด บี ชอบความเปิดเผยจริงใจ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งถึงแม้จะแตกต่างกับของตน แต่ถ้ามีเหตุผลน่าเชื่อถือ ก็ยังรับฟังเสมอ

นอกจากนี้ ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่หัวหน้ากรุ๊ปเลือด บี ชื่นชมลูกน้องกรุ๊ป โอ ก็คือความเป็นคนมีสมรรถภาพในการทำงาน เพราะหัวหน้าที่มีเลือดกรุ๊ป บี นั้นโดยเนื้อแท้แล้ว หาได้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงไม่ แต่เพราะเขาใจกว้าง รู้จัก "เลี้ยง" ลูกน้องที่ดีไว้ใช้งาน ดังนั้น เขาจึงสามารถประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานได้